background img

The New Stuff

2010 KKK UZMAN ERBAŞ ALIMI

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE UZMAN ERBAŞ TEMİN EDİLECEKTİR

2010 YILI 1’İNCİ DÖNEM UZMAN ERBAŞ TEMİN FAALİYETİ BAŞVURU KILAVUZU

GENEL BİLGİLER
1. Kara Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli sınıflarındaki uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir. Temin en az lise ve dengi okul mezunu, hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan veya başvuru tarihi itibarıyla terhisinden 3 yıl süre geçmemiş olan adaylar arasından TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlarda yapılacaktır.

2. Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, sınav notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır. Adaylar başarı puanı en yüksekten başlamak üzere başvuruda bulundukları branşa yerleştirilecektir. Yapılacak yerleştirme neticesinde boş kalan kontenjanlar, başvuru yaptığı branşta kontenjana giremeyen adaylardan isteğe bağlı olarak (online başvuru formunda ilgili bölümü evet olarak işaretleyenler veya mülakat sınavını müteakip başka branşa yerleştirilmeyi istediklerine dair dilekçeleri dolduranlar) başarı puanları esas alınarak idarenin uygun gördüğü kontenjanı boş kalan sınıf ve branşa yerleştirileceklerdir. Belirtilen esaslar dâhilinde yapılacak yerleştirmeyi müteakip kontenjanlar tamamlandığında bir yere yerleştirilemeyen adaylar olduğu takdirde, başarı notu en yüksekten başlayarak sıralanacak ve genel yedek olarak belirlenecektir. Genel yedek olarak belirlenen adaylar, sağlık nedeniyle elenen veya isteğinden vazgeçen asil adayların yerlerine öncelikle askerlik yaptığı ve başarılı olduğu sınıfa yerleştirilecek, yoksa başarı puanı en yüksekten başlayarak sınıf farkı gözetmeksizin boşalan kontenjanlar tamamlanacaktır.

3. Temin faaliyeti TABLO-2’deki faaliyet takvimine göre icra edilecek, başvurular 26 Şubat 2010 tarihinden, 19 Nisan 2010 saat 17.30’a kadar www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden yapılacaktır.

4. Yazılı sınav; 02 Mayıs 2010 saat 11.00’da Adana, Ankara, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Malatya, Manisa, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Girne)’de yapılacaktır. Sınav merkezlerinin kapasitesine bağlı olarak adaylar idare tarafından belirlenecek farklı sınav merkezine planlanabilecektir.

5. Yazılı sınavda başarılı olan adayların Ön Sağlık, Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testleri (FKYT) 12 Mayıs-27 Haziran 2010 tarihleri arasında Zh.Brl.Okl. ve Eğt.Tüm.K.lığı Etimesgut-Ankara’da, mülakatları ise 13 Mayıs-28 Haziran 2010 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi K.lığı/Cebeci-ANKARA’ da icra edilecektir. Ayrıca şoför adayları 13 Mayıs-27 Haziran 2010 tarihleri arasında Ulaştırma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında-İzmir’de ve Alaşehir’de Psikoteknik Testine tabi tutulacaktır.

6. Kılavuzun tamamını okumadan online başvuru formunu doldurmayınız. Yapılan yanlışlıklardan doğacak sonuçların tümü adaya ait olacaktır.

BAŞVURU ESASLARI

1. BAŞVURU KOŞULLARI:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
c. Askerlik hizmetini çavuş, onbaşı veya er olarak yapmış veya yapıyor olmak ve alımı yapılacak sınıf ve branşlarda aranan niteliklere sahip olmak,
ç. Muvazzaflık hizmeti sırasında veya terhisinden itibaren üç (3) yıl içinde (26 Şubat 2007 tarihinden itibaren terhis olanlar) başvuruda bulunmak,
d. Müracaat tarihinde 26 yaşından gün almamış olmak (26 Şubat 1985 ve sonraki tarihlerde doğanlar),
e. Askerî öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak,
f. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
g. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş ya da ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi bir cürümden hükümlü bulunmamak, soruşturma altında veya yargılanıyor olmamak,
ğ. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
h. Askerlik hizmeti sırasında; üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu 148’inci maddesinde yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,
ı. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde 80 ve üzeri not almış olmak (Örneği KKY 51-3 (B) K.K.Uzman Erbaş Yönergesinde bulunmaktadır.),
i. Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden komando uzman erbaş adayı seçilenler için “Komando Uzman Erbaş Olur, Paraşütle Atlar”, diğer sınıflar için “Sağlam, Uzman Erbaş Olur” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,
j. Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Adayların en az 164 cm., en fazla 210 cm. boyunda olmaları ve TABLO-3’deki boy-kilo sınırları içinde bulunmaları gerekmektedir.) Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak çıplak ayakla ölçülmektedir,
k. Tüm sınavları geçen adaylar için güvenlik soruşturması uygun olmak.

NOT: 1. TABLO-1’den aranan nitelikleri tam olarak okuyunuz ve şartlarınız hangisine uyuyorsa o sınıf ve branşa başvurunuz.
2. Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde sınavın hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

2. BAŞVURULARIN YAPILMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

a. Adaylar başvurularını 26 Şubat 2010 tarihinden, 19 Nisan 2010 saat 17.30’a kadar, Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden ONLINE olarak yapacaktır.
b. Adayların online başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her bir aday için Aday Numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Online Başvuru Formu T.C.Kimlik Numarası, Adı, Soyadı ve Aday Numarası bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.
c. İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLARIN DUYURULMASI:

a. Başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak yazılı sınav tarihi ve adayın sınava gireceği sınav merkezi 22 Nisan 2010 tarihinde www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.
b. Sınav tarihinde, sınav yerinde zamanında hazır bulunmayanlara ek sınav hakkı tanınmayacaktır.

YAZILI SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI

1. UYGULANACAK SINAVLAR:
Başvurusu kabul edilen adaylar aşağıda belirtilen sınav aşamalarından geçecektir.
a. Yazılı sınav,
b. İkinci Seçim Aşaması Sınavları,
(1) Ön Sağlık Kontrolü,
(2) Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi,
(3) Psikoteknik Test Uygulaması (sadece şoför branşlarına başvuran adaylara Ulş.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı-İzmir’de ve Alaşehir’de uygulanacaktır.)
(4) Mülakat.

2. YAZILI SINAV TARİHİ VE UYGULAMA ESASLARI:
a. Uzman Erbaşlık için müracaat eden adaylardan başvurusu kabul edilenlerin yazılı sınavı 02 Mayıs 2010 tarihinde Adana, Ankara, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Malatya, Manisa, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Girne)’de yapılacaktır. Sınavlar bütün sınav merkezlerinde saat 11.00’da başlayacak ve 60 dakika süre verilecektir. Adaylar, kimlik kontrollerinin yapılıp sınav yerlerine alınabilmeleri için, bildirilen sınav merkezinde en geç saat 09.30’da hazır bulunacaktır. Aday başvuru miktarı dikkate alınarak sınav merkezlerinin belirlenmesi ve aday planlaması yapılarak 22 Nisan 2010 tarihinde www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Tercih edilen sınav merkezlerinin kapasitelerinin dolması hâlinde İdare tarafından, boş kapasitesi bulunan diğer sınav merkezlerine veya ihtiyaca göre açılabilecek diğer sınav merkezlerine planlama yapılabilecektir. İdare tarafından gerekli görülürse, başvuru durumuna göre bazı sınav merkezleri kapatılabilecektir.
b. Yazılı sınavda, Genel Kültür konularından 50 soru sorulacaktır. Değerlendirme, seçenek sayısının bir eksiği kadar yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi neticesinde elde edilecek ham puanın standart puana dönüştürülmesi esasına göre yapılacaktır. 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve daha yukarı standart puan alan adaylar, ikinci seçim aşaması sınavlarına (Ön Sağlık-FKYT-Şoförler için Psikomotor-Mülakat) katılmaya hak kazanacaktır.
c. Genel Kültür soruları (50 soru); Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Millî Tarih, Millî Coğrafya, Matematik, Türkçe-Dil Bilgisi, Temel Vatandaşlık Bilgisi konularından oluşmaktadır.
ç. Adaylar yazılı sınava gelirken yanlarında nüfus cüzdanı, kurşun kalem, siyah tükenmez veya dolmakalem, silgi ve kalemtıraş getireceklerdir.
d. Yazılı sınav neticesinde başarılı olan ve Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi ve Mülakat sınavlarına girecek adaylara 07 Mayıs 2010 tarihinde İnternet üzerinden (tebliğ niteliğinde) www.kkk.tsk.tr adresinden yapılacak duyuru ile ikinci seçim aşaması sınav günleri açıklanacaktır.

3. İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI SINAV TARİHLERİ VE UYGULAMA ESASLARI:

Yazılı sınavda başarılı olan adayların Ön Sağlık, Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testleri (FKYT) 12 Mayıs-27 Haziran 2010 tarihleri arasında Zh.Brl.Okl. ve Eğt.Tüm.K.lığı Etimesgut-ANKARA’da, mülakatları 13 Mayıs-28 Haziran 2010 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi K.lığı/Cebeci-ANKARA’da icra edilecektir. Ayrıca şoför adayları 13 Mayıs-27 Haziran 2010 tarihleri arasında Ulaştırma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı-İzmir’de ve Alaşehir’de Psikoteknik Testine tabi tutulacaktır.
a. Ön Sağlık Kontrolünün Uygulama Esasları:
(1) Ön sağlık kontrolü; sağlık personeli (tabip ve diş tabibi) ve sınıf subayları tarafından yapılır.
(2) Muayene sırasında adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2(B) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilir ve fiziki kabiliyet testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılarak sonuçlar formun ilgili kısmına kaydedilir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet yeterlilik testine alınırlar. Ön sağlık seçmelerinde;
(a) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu olmamak, şaşı ve renk körü olmamak),
(b) Vücudun herhangi bir yerinde dövme, yanık, ameliyat, jilet vb. izler bulunmamak,
(c) Ağız ve diş yapısı ile sağlıkla ilgili diğer hususların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun olması,
(ç) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak koşulları aranacaktır.
(3) Adaylar boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak zorundadırlar. Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür (TABLO-3).
(4) Sonuçlara itiraz eden adaylar için, Sınav Komisyon Başkanının başkanlığında, bir sınıf subayı ve bir doktordan oluşan "Nihai Karar komisyonu" teşkil edilir. Nihai Karar Komisyonu tarafından yapılan muayenede elenen adayların bir daha itiraz hakkı bulunmadığından elenir.
(5) Adaylar ön sağlık kontrolüne gelirken yarım kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle ve kurşun kalem ile aday numarası, adı, soyadı ve tercih ettiği sınıf/branş yazılmış olarak getireceklerdir. Adayların aşağıda belirtilen belgeleri belirtilen zamanda ve tam olarak getirmeleri şarttır. Aksi takdirde işlemleri iptal edilecektir.
(a) Uzman Erbaş Aday Bilgi Formu (FORM-C): Tablo-6 (İnternetten indirilerek, ilgili bölümleri doldurulmuş ve onaylanmış) 12 yaş ve daha büyük olan kardeşlerin bilgileri yazılacak ve fotoğrafları yapıştırılacaktır,
(b) Nitelik Belgesi: Hâlen silâhaltında bulunan adaylar için birlik komutanlıklarınca oluşturulan üç kişilik heyet tarafından tanzim edilecek, adayın kuvveti, sınıfı ve branşı da yazılacak, kapalı, mühürlü zarf içerisinde getirilecektir,
(c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi, anne, baba (vefat edenler hariç) ve evli ise eşine ait fotoğraflı nüfus cüzdanının yetkili makamlarca (Noter, Nüfus Müdürlüğü, Muhtar veya Birlik Komutanlığınca) onaylanmış birer adet fotokopisi,
(ç) Lise Diploması: Lise diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi veya noter onaylı sureti ve bir adet fotokopisi (lise diploması kayıp belgesi alanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatarak getireceklerdir). Diploması yüksekokul veya fakültelerde olanlar için öğrenci işleri müdürü imzalı ve mühürlü),
(d) Yüksekokul mezunları için lise diploması ile birlikte mezun olduğu yüksekokul diplomasının aslı ve bir adet fotokopisi veya noter onaylı veya okul onaylı sureti ve bir adet fotokopisi,
(e) Terhis Belgesi: Askerliğini yapmış olan adaylar için bir adet terhis belgesi (aslı veya Askerlik Şubesi Başkanlığından onaylı önlü-arkalı fotokopisi),
(f) Adli Sicil Belgesi: Adayın kendisine ait Cumhuriyet Başsavcılıklarından veya Adli Sicil Müdürlüklerinden son bir ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi (Adli Sicil Belgesinde sabıka kaydı bulunanlar, ilgili mahkeme kararının fotokopisini de getirecektir),
(g) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Son üç ay içerisinde alınmış baba, anne, kardeşlerini ve evli ise, eş ve çocuklarını da gösteren kendisine ait “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”,
(ğ) Varsa ehliyet, askerî ehliyet, bonservis, başarı belgesi asılları ve fotokopileri,
(h) Adayın kendisine ait 4 adet vesikalık fotoğraf.
b. Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testinin Uygulama Esasları:
(1) Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı (Etimesgut/ANKARA)'nda ön sağlık muayenesini müteakip, aynı gün içerisinde yapılacaktır.
(2) Adaylar Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testine gelirken yanlarında eşofman, şort, spor ayakkabısı, nüfus cüzdanı, kurşun/siyah tükenmez kalem ile silgi ve kalemtıraş getireceklerdir.
(3) Komando branşı hariçindeki adaylar; 1500 m Koşu, Mekik ve Şınav branşlarından değerlendirilir. Söz konusu standartlar TABLO-4’dedir.
(4) Komando branşına müracaat eden adaylar ise; 1500 m. Koşu, Mekik, Şınav, Barfiks ve Bomba Koşusu branşlarında değerlendirilir. Söz konusu standartlar TABLO-5’dedir.
(5) Adayların her bir branştan aldıkları notların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecek ortalama not, FKYT notu olarak alınır. FKYT notu olarak 50 baraj puanı geçer puan olarak kabul edilir ve adaylar seçimlerin müteakip aşamalarına katılır.
(6) FKYT notu olarak belirlenen 50 baraj puanını geçemeyen adaylar tercih edecekleri azami iki branştan itiraz hakkına sahiptir. Sonuçlara itiraz eden adaylar için, Sınav Komisyon Başkanının başkanlığında, bir sınıf subayı ve bir beden eğitimi öğretmeninden oluşan "Nihai Karar komisyonu" teşkil edilir. İtiraz eden adaylar Nihai Karar Komisyonu tarafından iki branştan not yükseltme sınavına tabi tutulurlar. Not yükseltme sınavı sonucunda itiraz edilen branşlarda alınan notlar tüm branşlarda alınan diğer notlarla yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak tekrar hesaplanır, toplamda 50 baraj puanını aşan aday başarılı kabul edilir ve sınavların müteakip aşamalarına katılırlar. 50 baraj puanı geçemeyen adaylar bir daha itiraz hakkı bulunmadığından elenir ve müteakip sınav aşamalarına katılamazlar.
(7) Psikoteknik Test uygulaması; Şoför branşlarını seçmiş olan adaylardan Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testinde başarılı olanlara Ulş.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı-İzmir’de ve Alaşehir’de uygulanacaktır.

c. Mülakat Sınavı Uygulama Esasları:
(1) Mülakat sınavı; Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA)'nda yapılacaktır. Mülakat sınavı; ön sağlık kontrolü ile fiziki kabiliyet ve yeterlilik testinde başarılı olan adaylara uygulanacaktır.
(2) Mülakatta asgari geçer not 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.
(3) Adaylar Mülakata gelirken aşağıdaki belgeleri getireceklerdir;
(a) Adaya ait yetkili makamlarca (Noter, Nüfus Müdürlüğü, Muhtar veya Birlik Komutanlığınca) onaylanmış üç adet fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus cüzdan sureti,
(b) Adaya ait son halini gösteren 13 (onüç) adet vesikalık fotoğraf.
(c) Aday hakkında bilgi verecek birinci derece akrabası ve işvereni olmayan üç kişinin adı, soyadı, mesleği, iş adresi veya ev adresi ve telefon bilgileri.
(4) Mülakat sınavı sonucunda başarılı olan adaylara, sağlık raporu işlemleri için hastane sevk belgesi verilecektir. Yapılan sınavlar sonucunda başarı olan asil/yedek aday listesi ve konu ile ilgili açıklamalar 30 Haziran 2010 tarihinde www.kkk.tsk.mil.tr İnternet adresinde yayımlanacaktır.

4. DEĞERLENDİRME:

(1) Sınavların değerlendirilmesinde; yazılı sınav 100 puan üzerinden değerlendirilerek yazılı sınavın %70’i, fiziki kabiliyet yeterlilik testi 100 puan üzerinden değerlendirilerek fiziki kabiliyet yeterlilik testinden aldığı notun %15’i ve mülakat 100 puan üzerinden değerlendirilerek mülakat notunun %15’i alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
(2) Sıralama işleminde adaylar arasında notların eşit olması durumunda sırasıyla yazılı sınavı notu, fiziki kabiliyet yeterlilik test değerlendirme notu ve mülakat notu yüksek olanlara öncelik verilecektir.

5. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

a. Askerlik hizmetine devam eden adaylara, sınavlar süresince yıllık izinlerine mahsuben izin verilecektir.
b. Sağlık raporu işlemleri için, mülakat aşamasına katılan ve başarılı olan adaylara, Personel Temin Merkezi Komutanlığınca, Asker Hastanelerine sevk evrakı verilecektir.
c. Başarılı olan adaylar, kendisine verilen sevk evrakı ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine başlayacaktır.
ç. Sağlık raporu almak üzere hastaneye sevk edilen adaylar sağlık raporu sonuçlarını elden veya posta ile K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı 06620 Cebeci/Ankara’ya teslim edecektir.
d. Olumsuz sağlık raporu alan adaylar en geç 7 gün içerisinde itiraz dilekçesi ile K.K.Per.Tem.Mr.K.lığına şahsen başvuruda bulunabilirler. İtiraz için başvuruda bulunan adaylar kontrol hastanesine sevk edilecektir. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılacak, olumlu ise aday, Per.Tem.Mrk.K.lığınca hakem hastanesine sevk edilecektir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara hakem hastanesinden almış oldukları sonuca göre işlem yapılacaktır (Aday hakem hastanesinden olumlu sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumlu, olumsuz sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumsuz olarak sonuçlanacaktır.).

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

1. BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR
a. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.
b. Online Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.
c. Adayların yazışma adresleri ile telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Adaylar ikamet ettikleri adresleri yazarlarken, mutlaka ikamet yerlerinin posta kodunu doğru olarak doldurmalıdır.
ç. Online Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.
d. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.
e Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

ÖNEMLİ NOT:

1. Online Başvuru formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra onay sayfasındaki bilgileri kontrol ederek “KAYDET” düğmesine basınız.
2. Başvuru bilgileri sayfanın bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.
3. Mevcut başvuru bilgilerinizi sorgulamak için “Başvuru Sorgulama” seçeneğini seçerek yapabilirsiniz.
4. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından “Başvuru Güncelleme” seçeneği seçilerek, kayıtlı bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.
5. Aday numaranızı kaybetmeyiniz. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.
Başvuru esnasında karşılaştığınız sorunlarla ilgili irtibat numaraları:

(0 312) 411 59 10
(0 312) 411 59 11
(0 312) 562 11 11

TABLO–1 TEMİNİ YAPILACAK SINIFI BRANŞLAR Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–2 FAALİYET TAKVİMİ Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–3 BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–4 KOMANDO OLMAYAN UZMAN ERBAŞ SINIFI FİZİKİ KABİLİYET VE YETERLİLİK TESTİ STANDARTLARI Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–5 KOMANDO UZMAN ERBAŞ FİZİKİ KABİLİYET VE YETERLİLİK TESTİ STANDARTLARI Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-6 ADAY BİLGİ FORMU Ulaşmak için tıklayınız…


0 yorum :

Yorum Gönderme

Reklam

Hosting