background img

The New Stuff

2010 YILI KKK SİVİL MEMUR ALIMI

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINCA TEMİNİ YAPILACAK SİVİL MEMUR ADAYLARINDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLERİ GÖSTERİR DUYURU METNİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığı merkez ve bağlı taşra teşkilatı ihtiyacı için aşağıda unvanları yazılı kadrolara "Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLER
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak (A bendinin 6’ncı fıkrası hariç).
2. 2008 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (2008 KPSS) girmiş olmak
3. 2008 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından aşçı unvanı için en az 40, biyolog ve hademe unvanları için en az 60, diğer tüm unvanlar için en az 50 ve üzeri puan almış olmak.
a. Lisans mezunları için 2008 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03,
b. Önlisans mezunları için 2008 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93,
c. Ortaöğrenim mezunları için 2008 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94 puanları kullanılacaktır.
4. Önlisans ve ortaöğretim mezunları için;
a. Merkezi sınava giriş tarihi (KPSS: 21 Eylül 2008) itibariyle, garson unvanı hariç 33 yaşından gün almamış olmak (21 Eylül 1975'den sonra doğmuş olmak),
b. Garson unvanı için merkezi sınava giriş tarihi (KPSS: 21 Eylül 2008) itibariyle 24 yaşından gün almamış olmak (21 Eylül 1984'den sonra doğmuş olmak),
5. Lisans mezunları için
Merkezi sınava giriş tarihi (KPSS: 28-29 Haziran 2008) itibariyle 33 yaşından gün almamış olmak (28-29 Haziran 1975'den sonra doğmuş olmak),
6. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde daha önce çalışmış veya çalışıyor olmamak.
7. Erkek adayların muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak. (Askerliğini tecil ettirmiş olanlar başvuruda bulunamazlar)
8. Sevk edilecekleri askeri hastaneden "Sivil memur adayı olur" kararlı rapor almış olmak. (Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar sevk edilecekleri asker hastanelerinden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre muayene edilerek sağlık raporu almaktadırlar).
9. Kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.
10. Hakkında yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucu olumlu olmak.
11. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
12. Adaylar yukarıda belirtilen unvanlardan birine müracaat edebileceklerdir. İki ayrı unvana müracaat ettiği tespit edilen adayların değerlendirilmesi yapılmayacaktır.
SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER:
1. Başvuru Tarihi :
a. Uzman memur, mütercim, psikolog, biyolog, veteriner, fizyoterapi teknikeri ve mühendisler 22 Mart 2010 tarihinde
b. Veri hazırlama ve kontrol işletmeni (VHKİ), muhasebeci ve Mal/Hesap sorumlusu 23 Mart 2010 tarihinde,
c. Zabıt katibi, tekniker ve teknisyenler 24 Mart 2010 tarihinde,
ç. Garson ve hademeler 25 Mart 2010 tarihinde,
d. Aşçı, berber, kuaför ve kaloriferciler 26 Mart 2010 tarihinde şahsen müracaat edeceklerdir.
2. Başvuru Yeri : Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı CEBECİ/ANKARA
3. Uygulamalı Sınav ve Mülakat Tarihleri : 19-30 Nisan 2010
4. Sınav Yeri : 02-09 Nisan 2010 tarihinde www.kkk.tsk.tr. internet adresinde tebliğ edilecek, ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
5. Başvuruları uygun görülerek kabul edilen adaylardan; yukarıda yazılı unvanların karşısında belirtilen miktarın 10 katı kadar aday, KPSS sınav notu büyükten küçüğe doğru sıralanmak suretiyle belirlenecek ve değerlendirmeye (mülakat ve/veya uygulamalı sınav) tabi tutulacaktır. 6. Değerlendirmeye tabi tutulacak adaylara ait isim listeleri ve sınav günleri 02-09 Nisan 2010 tarihinde K.K.Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA)'nda asılmak suretiyle ve www.kkk.tsk.tr. internet adresinde tebliğ edilecektir. Ayrıca yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları gereken hususlar 07 Mayıs 2010 tarihinde www.kkk.tsk.tr. internet adresinde tebliğ edilecek, ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
7. Adaylar unvanların karşısındaki il tercihlerini, mülakat sınavı öncesinde dolduracaklardır.
8. Uygulamalı sınav ve mülakat sınavlarında baraj notu 70’dir. Uygulamalı sınav veya mülakat sınavlarının birinden 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenirler, bir sonraki sınava alınmazlar. Adayların nihai değerlendirmesi; KPSS notu, uygulamalı sınav notu (uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için) ve mülakat notu toplamına göre yapılacaktır.
9. Temin faaliyetlerinin herhangi bir aşamasında bilgi ve belgelerinde eksik veya yanlış olduğu tespit edilen adayların işlemleri iptal edilecektir. İdarece gerekli görülmesi halinde faaliyet takviminde değişiklik yapılabilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. İş Talep Formu (başvuru esnasında verilecektir).
2. 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son üç ay içinde çekilmiş, renkli).
3. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
4. Öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi (lisans ve önlisans mezunları için transkript fotokopisi dâhil).
5. Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi veya askerlikten muaf olduğuna dair belge fotokopisi.
6. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (kendisine ve ailesine ait).
7. Sınav sonuç belgesinin (KPSS-2008) aslı ve fotokopisi.
8. Müracaat edeceği unvana ait bonservis, ustalık-kalfalık, sertifika, ehliyet vb. belgelerin aslı ve fotokopisi.
9. Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi (sicil kaydı olanlar için mahkeme kararı).
10. Öğrenim durumları belirtilen okulların bölümlerine denk olanlar veya yurt dışında öğrenim görenler için Yüksek Öğrenim Kurumundan alınmış denklik belgesi.
11. Fakülte veya yüksekokulda bilgisayar dersi aldığını transkript ile belgeleyen adaylardan MEB’den veya fakülteden onaylı bilgisayar kurs belgesi istenmeyecektir.

Temini yapılacak kadrolar için tıkla


0 yorum :

Yorum Gönderme

Reklam

Hosting