background img

The New Stuff

KKK LIĞI 2011 YILI SİVİL MEMUR ALIMI

KKK.LIĞI 2011 YILI SİVİL MEMUR AÇIKTAN ALIMI

Kara Kuvvetleri Komutanlığı merkez ve bağlı taşra teşkilatı ihtiyacı için aşağıda unvanları yazılı kadrolara "Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞART VE NİTELİKLER

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak (A bendinin 6’ncı fıkrası hariç).
2. 2010 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (2010 KPSS) girmiş olmak.
3. 2010 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından tabloda belirtilen taban puanlara eşit veya üzerinde puan almış olmak (Şehit, malul gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır).
a. Lisans mezunları için 2010 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03,
b. Ön lisans mezunları için 2010 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93,
c. Ortaöğrenim mezunları için 2010 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94 puanları kullanılacaktır.
4. Ön lisans ve ortaöğretim mezunları için;
a. Merkezi sınava giriş tarihi (KPSS: 28 Kasım 2010) itibariyle, garson unvanı hariç 33 yaşından gün almamış olmak (28 Kasım 1978 tarihinden sonra doğmuş olmak),
b. Garson unvanı için merkezi sınava giriş tarihi (KPSS: 28 Kasım 2010) itibariyle 24 yaşından gün almamış olmak (28 Kasım 1987 tarihinden sonra doğmuş olmak).
5. Lisans mezunları için, merkezi sınava giriş tarihi (KPSS: 10-11 Temmuz 2010) itibariyle 33 yaşından gün almamış olmak (10 Temmuz 1978 tarihinden sonra doğmuş olmak),
6. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevler ile sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay veya uzman erbaş (Uzman Jandarma dahil) olarak daha önce çalışmamış olmak veya hâlen çalışıyor olmamak.
7. Erkek adayların muvazzaf askerlik hizmetini fiilen tamamlamış veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak (Askerliğini tecil ettirmiş olanlar başvuruda bulunamazlar).
8. Sevk edilecekleri askeri hastaneden "Sivil memur adayı olur" kararlı rapor almış olmak. (Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar sevk edilecekleri asker hastanelerinden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre muayene edilerek sağlık raporu almaktadırlar).
9. Kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.
10. Hakkında yaptırılacak güvenlik tahkikatı sonucu olumlu olmak.
11. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
12. Adaylar yukarıda belirtilen unvanlardan birine müracaat edebileceklerdir. İki ayrı unvana müracaat ettiği tespit edilen adayların değerlendirilmesi yapılmayacaktır.

SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER

1. Başvuru Tarihi:
a. Uzman memur, mütercim, psikolog, biyolog, kimyager, bilgisayar programcısı ve mühendis unvanlarında başvuracak adaylar 21.03.2011 tarihinde,
b. Veri hazırlama ve kontrol işletmeni (VHKİ), muhasebeci, mal/hesap sorumlusu, sosyal hizmet uzmanı ve istatistikçi unvanlarında başvuracak adaylar 22.03.2011 tarihinde,
c. Tekniker ve teknisyen unvanlarında başvuracak adaylar 23.03.2011 tarihinde,
ç. Garson, resepsiyoncu, zabıt kâtibi ve gardiyan unvanlarında başvuracak adaylar 24.03.2011 tarihinde,
d. Aşçı, berber, kuaför ve kaloriferci unvanlarında başvuracak adaylar 25.03.2011 tarihinde şahsen müracaat edeceklerdir.
2. Başvuru Yeri: Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci / ANKARA).
3. Uygulamalı Sınav ve Mülakat Tarihleri: 27 Nisan – 10 Mayıs 2011.
4. Başvuruları uygun görülerek kabul edilen adaylardan; yukarıda yazılı unvanların karşısında belirtilen sayının 5/10 katı (Kontenjan sayısının kaç katı kadar aday çağrılacağı tabloda belirtilmiştir.) aday, KPSS sınav notu büyükten küçüğe doğru sıralanmak suretiyle belirlenecek ve değerlendirmeye (mülakat ve/veya uygulamalı sınav) tabi tutulacaktır.
5. Değerlendirmeye tabi tutulacak adaylara ait isim listeleri, sınav yerleri ve sınav tarihleri 04-27 Nisan 2011 tarihleri arasında www.kkk.tsk.tr. internet adresinde tebliğ edilecektir. Ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
6. Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları gereken hususlar 23-30 Mayıs 2011 tarihleri arasında www.kkk.tsk.tr. internet adresinde tebliğ edilecek ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
7. Adaylar unvanların karşısındaki il tercihlerini, mülakat sınavı öncesinde dolduracaklardır.
8. Uygulamalı sınav ve mülakat sınavlarında baraj notu 70’dir. Uygulamalı sınav veya mülakat sınavlarının birinden 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenirler, bir sonraki sınava alınmazlar. Adayların nihai değerlendirmesi; KPSS notu, uygulamalı sınav notu (uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için) ve mülakat notu toplamının girdikleri sınav sayısına bölünmesi ile ortaya çıkan sonuca göre yapılacaktır.
9. Temin faaliyetlerinin herhangi bir aşamasında bilgi ve belgelerinde eksik veya yanlış olduğu tespit edilen adayların işlemleri iptal edilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. İş Talep Formu (başvuru esnasında verilecektir).
2. 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son üç ay içinde çekilmiş, renkli).
3. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
4. Öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi.
5. Lisans ve ön lisans mezunları için transkript belgesi aslı ve fotokopisi.
6. Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi aslı ve fotokopisi veya askerlik şubesinden onaylı sureti. Askerlikten muaf olanlar için muaf olduğuna dair belge aslı ve fotokopisi (tecil belgesi kabul edilmez).
7. Kendisine ait; anne, baba, kardeşler, eş ve çocuklarını gösteren, düşünceler ve açıklamalar bölümlerini de içeren 2011 yılı içerisinde alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği.
8. Sınav sonuç belgesinin (KPSS-2010) aslı ve fotokopisi. Sınav sonuç belgeleri aslı olmayan adaylar internetten sınav sonuçlarını gösteren yazıcı çıktısı getireceklerdir.
9. Müracaat edeceği unvana ait bonservis, ustalık-kalfalık belgesi, sertifika, ruhsat, ehliyet vb. belgelerin aslı ve fotokopisi.
10. Cumhuriyet Savcılığından 2011 yılına ait alınacak adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı belgesi (sicil kaydı olanlar için mahkeme kararı).
11. Öğrenim durumları, belirtilen okulların bölümlerine denk olanlar veya yurt dışında öğrenim görenler için Yüksek Öğrenim Kurumundan alınmış denklik belgesi.
12. Şehit, malul veya muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge aslı ve fotokopisi.
13. Fakülte veya yüksekokulda bilgisayar dersi aldığını transkript ile belgeleyen adaylardan MEB’den veya fakülteden onaylı bilgisayar kurs belgesi istenmeyecektir.

0 yorum :

Yorum Gönderme

Reklam

Hosting